Konstfrämjandet Jämtland

2

Konstfrämjandet Jämtland

OPEN CALL – Det naturliga kontraktet — en vistelse II & III

Nu söker vi deltagare för vistelse II & III. Det naturliga kontraktet - en vistelse utgår från mötet mellan en konstnär och en naturvetare, som dygnet runt, under en veckas tid, tillsammans kommer att vistas i och arbeta med den Jämtländska naturen.

Plats: Jämtland
Period: 4-7 dagar (Exakta datum enligt ök.)
Vistelse II: Maj 2019
Vistelse III: Augusti 2019
Ingår: Arvode f-skatt 6600kr, basutrustning för övernattning i vindskydd, resa, visst material


Kontraktet
Ett kontrakt är en uppsättning regler och förhållningssätt för att underlätta vår samvaro, utifrån bestämda rättigheter, skyldigheter och förbud. Detta gäller mellan oss människor, men omfattar inte vår omgivning (som Michel Serres formulerar i Le contrat naturel). I Det naturliga kontraktet – en vistelse vill vi skapa en plats där ett sådant kontrakt kan påbörjas. Tillsammans med konstnärer och naturvetare vill vi skapa olika formuleringar till ett annat förhållningssätt till vårt omgivande landskap. Hur ska vi närma oss denna plats som ständigt undflyr oss? Kan man genom att ge naturen en tidslighet och historia också ge den dess naturliga rättigheter?


Vistelsen
Det naturliga kontraktet – en vistelse utgår från mötet mellan en konstnär och en naturvetare, som dygnet runt, under en veckas tid, tillsammans kommer att vistas i och arbeta med den Jämtländska naturen. På den utvalda platsen, som bestäms i samråd med de deltagande, kommer ett nedmonteringsbart, timrat vindskydd byggas upp av de som ska vistas där. Vindskyddet är utformat med två motstående öppna ”rum” som gör det möjligt för två personer att bo och verka både enskilt och tillsammans. Den fysiska erfarenheten av att tillsammans bygga upp en temporär struktur att arbeta från är av stor betydelse. Under sin vistelse kommer de att på olika sätt samla in och dokumentera olika objekt och förlopp, och genom olika tillvägagångssätt finna sätt att mäta och kartlägga en plats. Under den första vistelsen, i november 2018, möttes konstnären Malin Ståhl och biologen Maria Danvid under fem dagar i skogen kring Håckrenmagasinet i Jämtland. Nu söker vi deltagare till två kommande vistelser.


Viljan
Konstfrämjandet Jämtland utforskar alternativa platsspecifika metoder för konst och naturvetenskap. Vi har tillsammans med Naturum Vålådalen kontakt med de viktiga naturvetenskapliga arbeten som pågår i regionen och vill med projektet skapa nya samarbeten mellan dessa naturexperter bl.a. trädforskare, torvarbetare, trädplanterare, geologer, biologer – och konstnärer. Både för att expandera synen på natur inom de olika fälten, men också för att utforska hur konst kan spela en utökad roll i ett alltmer nödvändigt natur- och miljöarbete. I Jämtland pågår, i och med nationalparksprocessen, en viktig debatt om gränsdragningar kring natur, som kommer att få nationella implikationer. Det naturliga kontraktet kommer att föra in konstnärer i detta sammanhang för att skapa andra perspektiv. För att bäst ta tillvara på dessa kunskaper kommer Konstfrämjandet Jämtland skapa en temporär plats, som ambulerar mellan olika naturtyper.

 OPEN CALL
The natural contract – a stay II & III


The Contract
A contract is a set of rules and approaches to ease our being together, based on certain rights, obligations and prohibitions.This applies to us humans, but not to our surrounding (as Michel Serres states in Le contrat naturel). In The Natural Contract – a stay, we want to establish a site where such a contract can be initiated. Together with artists and natural scientists we want to create different formulations about another relation to our surrounding landscape. How can we get closer to this elusive place? Can we give back to nature its natural rights by providing it with a temporality and a history?


The stay
The Natural Contract – a stay is based on the encounter between an artist and a natural scientist that will stay and work together day and night for a period of one week in the nature of Jämtland. On the site for the stay, decided in dialogue with the participants, a dismantable wind shelter will be set up by the participants in the project. The wind shelter is constructed with two opposing ”open” rooms, which enables the participants to work both separately and together. The physical experience of setting up  a temporary structure together to work from is of great importance. In their respective ways, the participants will gather and document objects and course of events. By way of different methods they will measure and map out a site. During the first round in november 2018 the artist Malin Ståhl and the biologist Maria Danvind stayed in the forest surround the lake Håckren in Jämtland. We are now searching for participants for the coming two rounds in may and august 2019.


The will
Konstfrämjandet Jämtland explores different site-specific methods for art and natural science.Together with Naturum Vålådalen we are in contact with natural scientific projects of great importance in the region. With this project we want to establish new collaborations between these natural experts i.e. tree researches, peat workers, tree planters, geologists, biologists and artists. Both to expand the view on nature within the different fields, but also to explore how art can play a bigger part  in natural- and environmental works. In Jämtland there is, much in relation to the national park process, an important debate about delimitations in nature that will have national implications. The Natural Contract will introduce artists in this context to create other perspectives. To best take advantage of this knowledge Konstfrämjandet Jämtland will create a temporary place that ambulates between different types of nature.ANSÖKAN:
Skicka din ansökan till jamtland@konstframjandet.se senast den 3 mars.
Ansökan ska bestå av ETT dokument i PDF format.

 

(1) Formulera kort vad du arbetar med nu och vad som intresserar dig med denna vistelse i relation till din praktik. Du kan även inkluderar tänkbart geotop/intresseområde som du vill utforska och/eller den naturvetenskapliga expertis som du eftersöker.
(2) Specificera viken period du är intresserad av att delta. Antingen vistelse II/ III eller om du är tillgänglig under båda perioderna.
(3) Portfolio
(4) CV

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor.


Urval utifrån:
– Konstnärlig kvalité.
– Projektbeskrivningen relevans och genomförbarhet.
– Deltagaren förväntas ha viss erfarenhet av samarbeten.
– Deltagaren förväntas ha viss erfarenhet eller förståelse för vad det innebär att bo utomhus under ett antal dygn.

 

På grund av dynamiken mellan naturvetare och konstnär ber vi er att ansöka som enskild individ och EJ som grupp eller duo. Undantag om ansökan gäller duo från var sitt fält.

Samtal med ett antal möjliga deltagare kan förekomma i urvalsprocessen för att hitta lämplig matchning och för djupare förståelse för vistelsens innebörd.

 

 

Alla sökande kontaktas via e-mail. Vi redogör EJ för avslagen ansökan. Slutgiltiga deltagare presenteras på vår hemsida då vistelserna är satta.


 

APPLY:
Send your application to jamtland@konstframjandet.se deadline the 3rd of mars.
The application shall consist of ONE document in PDF format.

(1) Write a short formulation describing your current practise where you explain elaborate on your interest for this project and how it relates to your work. You can also include imaginably specific site/geotop/field of interest that you want to explore and/or the scientific expertise your are looking for.
(2) Specify which period you are interested in participating. Either stay I/II, or if you’re available during both periods.
(3) Portfolio
(4) CV

Please contact us if you have further questions.


The selection is based on:
– Artistic quality.
The relevance and feasibility of the described project.
The applicant is expected to have a certain experience of collaboration.
The applicant is expected to have a certain experience or understanding of what it means to stay outdoors during a couple of days.

 

Due to the dynamic between the natural scientist and the artist, we kindly ask you to apply as a separate person, NOT as a duo or group. Except if the application is from a duo from two different fields.

 

Conversations with possible participants may occur in the selection process to find a suitable match and for a deeper understanding of the meaning of the stay.

 

 

All applicants is contacted by e-mail. We do not account for rejected applications. The final selection will be announced on our webpage.

  • Jämtland
  • Maj/Augusti4-7 dagar
  • Ingår: Arvode f-skatt 6600kr, basutrustning för övernattning i vindskydd, resa, visst material