Det naturliga kontraktets arkiv

Med residensprojektet Det naturliga kontraktet strävar vi efter att omformulera vårt förhållande till landskapet genom nya platsspecifika konstnärliga och naturvetenskapliga metoder. Nu lanseras Det naturliga kontraktets arkiv.

En mobil vistelsestruktur, utformad utifrån ett traditionellt vindskydd men istället med två rum, för att skapa möjligheter för samarbete och relationer. Vid fyra olika tillfällen har en konstnär och en naturvetare bjudits in för att utifrån en plats, som de själva valt utifrån sina specifika intressen, bygga upp och vistas där under en veckas tid i skyddet. Under vistelserna samlade deltagarna på olika sätt in tankar, objekt och förlopp, för att genom olika tillvägagångssätt finna sätt att mäta och kartlägga en plats. Dessa kunskaper och erfarenheter samlas i ett fysiskt arkiv och blir ett sätt att presentera varierande tillvägagångssätt för arbete med natur, platsspecifik konst och fältarbete.

Arkivet är skapat av konstnär David Larsson och består av tre bärbara delar. Tillsammans med deltagare och publik kommer det användas för att presentera, diskutera och vidareutveckla det material som producerats i första fasen. Vi vill tala om olika aspekter av nyttjande av naturen och ett faktiskt “naturligt kontrakt”, som ska återge naturen en egen rättslig subjektivitet skulle kunna se ut. Vid varje tillfälle kommer arkivet att bäras till tillfällets plats , placeras ut, för att sedan aktiveras av de som deltar i verket. Genom möten med de olika sidorna i målen kommer vill etablera en dialog med inblandade parter i markkonflikter och bjuda in till de olika tillfällena på arkivet presenteras.

Deltagare i Det naturliga kontraktet:
Malin Ståhl, konstnär / Maria Danvind, biolog och verksamhetsutvecklare Naturskyddsföreningen
Bronwyn Bailey-Charteris, curator och skribent / Daniel Wolf-Watz, kulturgeograf Länsstyrelsen
Max Ockborn, konstnär / Sanja Kuruzovic, handläggare för allemansrätten Naturvårdsverket
Malin Arnell, konstnär / Bengt Gunnar Jonsson, professor i biologi vid Mittuniversitetet och SLU Umeå.

Visa alla