Vistelse IIII – september 2020

Bengt Gunnar (BeGe) Jonsson är professor i biologi vid Mittuniversitetet och vid SLU i Umeå. Han forskar om skogens ekosystem och relationen mellan skogsbruk och naturvård med fokus på landskapsplanering och grön infrastruktur som verktyg för att bevara biologisk mångfald. Speciellt intresserar han sig för skogens dynamik i tid och rum; hur beroende skogen är av sin egen historia och det som händer i det omgivande landskapet.

Malin Arnell arbetar som en interdisciplinär konstnär, forskare och pedagog inom ett deltagande, performativt, ekologiskt och socialt engagerat konstfält. De bearbetar materialiteter hos objekt, språk, tid och kroppar; med hjälp av rumsliga och arkitektoniska interventioner, koreografiska strukturer och pedagogiska modeller. Just nu verkar de inom två långsiktiga projekt. I projektet ”Skogen Kallar – Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av Skogskunskap” tillsammans med konstnär Åsa Elzén, undersöks bla. möjligheterna att genom en juridisk konstnärlig intervention säkra skogens agentskap och fortlevnad i oändlig framtid. Inom “In Each Other’s Company”, tillsammans med konstnär Mar Fjell, kartläggs behov och möjligheter att upprätta hållbara och långsiktiga konstnärliga engagemang för queer- och transkroppar, där det ges utrymme att lära och läka tillsammans, att stödja varandra och ge rum-tid för trauman genom ett kollektivt görande.

Visa alla